چهار طرفه (3)

دریچه بازدید پلاستیکی (5)

فن کوئل نما (6)