با اتصال جوشی (1)

با پوشش داخلی لاینینگ دار (1)

با دیسک BI (1)

بدنه باریک بدون فلنچ با پروانه خارج از مرکز (1)

بدون فلنچ انتهای خط اهرمی-لاگ (1)

بدون فلنچ انتهای خط-لاگ (1)

پروانه ای (1)

سنتریک بدنه باریک فلنچ دار (1)

فلنچ دار با عملگر پنوماتیکی (1)

فلنچ دار با عملگر هیدرولیک-وزنه ای (1)

فلنچ دار گیربکس دار (1)

مجهز به سیستم کنار گذر (1)

نیکل آلومینیومی برنز (1)

نیکل آلومینیومی برنز مخصوص آب دریا (1)