دریچه جت اسپوت (1)

دریچه جت نازل (1)

دریچه گرد سقفی آلومینیومی (1)

دریچه گرد سونایی آلومینیومی (1)

دریچه مشبک آلومینیومی (1)