با اتصال جوشی (1)

با پوشش داخلی لاینینگ دار (1)

با دیسک BI (1)

بدنه باریک بدون فلنچ با پروانه خارج از مرکز (1)

پروانه ای (1)

پروانه ای لاگ (3)

سنتریک بدنه باریک فلنچ دار (1)

فلنچ دار با عملگر پنوماتیکی (1)

فلنچ دار با عملگر هیدرولیک-وزنه ای (1)

فلنچ دار گیربکس دار (1)

مجهز به سیستم کنار گذر (1)

نیکل آلومینیومی برنز (1)

نیکل آلومینیومی برنز مخصوص آب دریا (1)