شیر پنستاک (1)

شیر ته خط فلنچ دار(هندلی) (1)

شیر کشویی (15)

شیر های پروانه ای (17)

شیر ویفری (4)

شیرهای کنترلی (16)