شیر پنستاک (1)

شیر ته خط فلنچ دار(هندلی) (1)

شیر کشویی (8)

شیر های پروانه ای (14)

شیر ویفری (2)

شیرهای کنترلی (15)