دریچه ای (1)

سوپاپی بیلوز (1)

سوپاپی مکش (1)

سوپاپی نوع زاویه دار(90درجه) (1)

سوپاپی نوع صاف (1)

فنردار (1)

فنردار ضربه قوچی (1)

لولایی (1)

نازل دار (1)

نوع ویفری دو دیسکه (1)

وزنه ای (1)

وزنه ای ترمزدار تیپ 1 (1)

وزنه ای ترمزدار تیپ 2 (1)

ویفری لولایی (1)