تخلیه هوا تک روزنه کوچک (1)

تک محفظه دو روزنه (1)

دو محفظه دو روزنه با سیستم قطع و وصل (1)

دو محفظه دو روزنه بدون سیستم قطع و وصل (1)

روزنه بزرگ-خلاشکن (1)

فاضلابی (1)