دفنی با تخلیه خودکار (1)

شیر آتش نشانی ایستاده (1)

شیر دلوج (1)