بست T جوشی (دنباله دار) (14)

بست پایه بلند گالوانیزه (6)

بست پایه دار آهنی (14)